fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Zo werkt de vierde periode van NOW: Loket 15 februari open

door | feb 12, 2021 | Salaris- & Personeels administratie

De eerder aangekondigde versobering van de tegemoetkoming in loonkosten NOW in latere tijdvakken in 2021 is vanwege de verscherpte lockdown van de baan. Dat was al besloten voor het vierde tijdvak van de NOW, januari tot en met maart 2021 (NOW 3.2), maar wordt nu ook van toepassing op het tijdvak van april tot en met juni (NOW 3.3). Het loket bij de UWV voor aanvragen gaat open op maandag 15 februari om 9.00 uur.

De vergoedingspercentages worden vanwege het aanhoudende virus en de nieuwe lockdown, inclusief de avondklok, verhoogd vanaf 1 januari 2021. De maximale tegemoetkoming wordt verhoogd van 80 naar 85 procent. Het loket voor deze periode, januari tot en met maart (NOW 3.2), gaat naar verwachting open op 15 februari en blijft open tot 14 maart.  De loonsomvrijstelling blijft 10 procent. Voor de aankomende twee kwartalen gelden dezelfde basisvoorwaarden.

NOW nu anders dan vorige periodes

Het kabinet heeft met sociale partners intensief gesproken over de vormgeving van de NOW. De uitkomst van dit gesprek is dat de minimale omzetdaling die bedrijven moeten hebben om recht te hebben op de NOW, in alle drie de tijdvakken op 20 procent blijft. Daarmee is de NOW 3 gelijk aan de NOW 2. Eerder was afgesproken om voor de NOW 3 meer ruimte te benutten voor scholingstrajecten en daarom het vergoedingspercentage te laten dalen, maar dat wordt, vanwege de lockdown die in december werd aangekondigd en januari werd verlengd, nu geschrapt.

Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt in de NOW 85 procent in plaats van de eerder aangekondigde 80 procent. Kabinet en sociale partners willen met deze afspraak zo veel mogelijk voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op de sociale zekerheid als het voor een bedrijf nodig blijkt om mensen te laten gaan. Het vinden van andere baan gaat immers het makkelijkst als er nog een baan is. Het kabinet wil sociale partners daarbij faciliteren, onder andere door geld beschikbaar te stellen voor de overgang van werk naar werk.

De steun dient twee doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen, de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Ten tweede biedt de steun aan bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden.

Na de indiening van de aanvraag bij het NOW-loket van het UWV, ontvangt de werkgever normaliter binnen een aantal dagen een voorschot, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Om de verhoging van de vergoeding mee te kunnen nemen in de voorschotten, is het mogelijk dat de eerste uitbetalingen een aantal dagen later worden overgemaakt dan werkgevers gewend zijn van eerdere NOW- uitbetalingen.

Verduidelijking: wat is omzet onder NOW?

Voor het omzetbegrip wordt gekeken naar wat er voor de winst- en verliesrekening als netto-omzet wordt gezien en naar alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid. Dat betekent dat een kunstgalerie die bijvoorbeeld jaarlijks subsidie ontvangt om een expositie te kunnen verzorgen, deze subsidie als omzet moet zien. Het hoort namelijk tot de reguliere activiteiten van een galerie om exposities te verzorgen. Alle inkomsten die daarmee te maken hebben, worden gezien als omzet. De groenteboer die een eenmalige subsidie ontvangt om zijn koeling te verduurzamen, zal deze subsidie niet als omzet zien. De reguliere activiteit van een groenteboer is winst maken door groente te verkopen, en niet het bevorderen van duurzaamheid of het bouwen van koelingen.

Corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. Voor vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw tellen mee als omzet voor de NOW. Deze subsidies worden als omzet gezien voor de NOW omdat dit anders tot dubbelfinanciering vanuit het Rijk kan leiden. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien.

Inspanningsverplichting tot scholing

De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW-systematiek bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40 procent. Werkgevers die een aanvraag indienen, ontvangen vrij snel een voorschot om te voorzien in de loonkosten. Het overige bedrag, of een naheffing in het geval de omzet minder hard is gedaald dan begroot, volgt bij de definitieve eindafrekening.

Sanctie

Er kan een sanctie worden opgelegd aan werkgevers die aantoonbaar niet voldoen aan de inspanningsplicht om werknemers te begeleiden naar nieuw werk. Dat komt neer op een korting van 5 procent op het subsidiebedrag. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

Aanvragen NOW 15 februari t/m 14 maart

Van 15 februari tot en met 14 maart kunnen aanvragen voor de NOW 3.2 worden ingediend. Voor de vijfde tranche (NOW 3.3) is dat naar verwachting 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Aanvraagtijdvakken en referentiemaand

Concreet komen per tranche in aanmerking voor subsidie:

  • derde tranche (NOW 3.1): een werkgever die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20 procent. De subsidie wordt verleend per loonheffingennummer over de loonsom in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020;
  • vierde tranche (NOW 3.2): een werkgever die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20 procent. De subsidie wordt verleend per loonheffingennummer over de loonsom in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021;
  • vijfde tranche (NOW 3.3): een werkgever die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20 procent. De subsidie wordt verleend per loonheffingennummer over de loonsom in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

De maximale percentages van de totale loonsom zullen worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100 procent. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Misbruikrisico

Net als bij de NOW 1 en 2 zijn er bij de NOW 3 risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor een spoedige betaling vindt controle op het omzetverlies en op de loonsom achteraf bij de vaststelling plaats. Dit kan dus pas op dat moment tot de conclusie leiden dat een te hoog bedrag is uitgekeerd en gedeeltelijk teruggevorderd moet worden. Voor zover mogelijk worden deze en andere risico’s geadresseerd met beheersmaatregelen, maar het is realistisch te verwachten dat niet elk risico compleet afgedicht zal worden en dat restrisico’s moeten worden geaccepteerd. SZW en UWV werken samen om zicht te houden op de uitvoering van de NOW en de daarbij behorende risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik.

De Algemene Rekenkamer meldde eind september 2020 in een rapport dat een gebrek aan controle vooraf niet alleen leidt tot hoger misbruikrisico, maar ook tot terugvorderingsproblematiek waardoor welwillende bedrijven in de knel raken. Ondanks dat houdt de NOW 3 vast aan het systeem van eerst toekennen en later pas controleren. Wel concludeerde de Rekenkamer dat SZW en UWV de M&O-risico’s in beeld hebben en dat de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling helder zijn onderbouwd. Het ministerie belooft misbruik op de voet te zullen blijven volgen. Tot nu toe zijn er 900 meldingen van misbruik binnengekomen en zijn er 40 strafrechtelijke onderzoeken gestart naar mogelijke manipulatie van de loonsom en andere fraude.

Bron: CMweb

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.