Wet verbetering Poortwachter en coronacrisis

door | mrt 30, 2020 | Verzekeringen & Verzuim

De Werkwijzer Poortwachter heeft een addendum. Daarin staat dat UWV de RIV-toets uitvoert maar er wel coulance/maatwerk is vanwege de coronacrisis.

Bij een WIA-aanvraag door de werknemer moet een re-integratieverslag (RIV) worden meegestuurd waarin de re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden.

Re-integratie inspanningen

UWV toetst voor het starten van de claimbeoordeling WIA of de beschreven re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Het is aan de werkgever om plausibel te maken waarom inspanningen wel of niet verricht zijn.

Als de werkgever geen goede reden heeft voor het niet nakomen van zijn poortwachtersverplichtingen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op. Uitgangspunt is dat de beoordeling van het RIV door UWV binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt.

RIV (niet) compleet

Het RIV moet voldoen aan de vereisten gesteld in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Daarom toetst UWV in eerste instantie of het RIV compleet is. Zo niet, dan legt UWV een (administratieve) loondoorbetalingsverplichting op indien de ontbrekende informatie niet binnen een termijn van 5 werkdagen alsnog ontvangen is. Deze wordt beëindigd zodra de ontbrekende informatie is ontvangen.

Overschrijding termijn wegens corona

Als de termijn op aangeven van de werkgever door het coronavirus dreigt te worden overschreden of de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt of anderszins, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of de argumenten plausibel zijn. Zo ja, dan wordt geen (administratieve) loondoorbetaling opgelegd. Vervolgens worden de re-integratie inspanningen inhoudelijk beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie.

Inhoudelijke beoordeling RIV

Inhoudelijk wordt getoetst of er een maximaal mogelijk re-integratieresultaat behaald is.

Zo nee, waren de re-integratie inspanningen voldoende?

Zo nee, heeft de werkgever een deugdelijke grond voor de tekortkomingen?

Zo nee, zijn er mogelijkheden om de tekortkomingen te herstellen?

Zo ja, dan wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Inspanningen niet mogelijk vanwege corona

Als de werkgever aangeeft dat door de coronacrisis bepaalde inspanningen niet verricht konden worden, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of dit een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Zo nee, wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Als op aangeven van de werkgever door de coronacrisis de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loondoorbetaling opgelegd. Bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten.

Claimbeoordeling WIA

Indien de re-integratie inspanningen voldoende zijn of door de coronacrisis is een op te leggen loondoorbetaling niet aan de orde wordt de claimbeoordeling WIA opgestart en afgerond.

Einde loondoorbetalingsplicht vanwege corona

Als wel een loondoorbetaling is opgelegd maar de werkgever meent dat de herstelinspanningen stagneren door de coronacrisis, dan vraagt hij een bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan.

Acht UWV de argumenten plausibel dan wordt de loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC)

Bij UWV is een LLC ingesteld om landelijke uniformiteit te borgen bij het opleggen van loondoorbetalingen en om aan de hand van praktijkgevallen het toetsbeleid bij te stellen.

Dit beleid vindt zijn weergave in de Werkwijzer Poortwachter die ter transparantie van hoe UWV de RIV toetst geplaatst is op UWV.nl. Voor bezwaarzaken is een Bezwaar-LLC ingericht.

Loondoorbetaling redelijk?

Voordat een loondoorbetaling daadwerkelijk aan de werkgever wordt opgelegd, wordt deze eerst voorgelegd aan de LLC voor een bindend advies. De LLC toetst of de op te leggen loondoorbetaling past binnen de grenzen van de redelijkheid, deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures als hoor en wederhoor. De LLC waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot de coronacrisis.

In de komende weken zal de LLC bekijken in welke gevallen ondanks de coronacrisis toch een loondoorbetaling moet worden opgelegd en hierover maandelijks rapporteren.

Werkwijzer Poortwachter

Addendum werkwijzer Poortwachter

Bron: Salaris van Morgen

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This