fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Wat zijn de re-integratieplichten bij een langdurig zieke werknemer?

door | okt 12, 2020 | Verzekeringen & Verzuim

Het doel van de Wet verbetering poortwachter (WVP) is het terugdringen van het aantal langdurig zieke werknemers. Uitgangspunt daarbij is dat snel en effectief ingrijpen het ziekteverzuim verkort. Daarbij horen re-integratieverplichtingen voor de werknemer én voor de werkgever. Dit moet HR weten.

Op basis van de WVP is de werkgever de eerste twee ziektejaren samen met de zieke werknemer verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke re-integratie van hem of haar. In die periode moet u het loon doorbetalen met een minimum van 70 procent van het laatste loon. In het eerste ziektejaar moet dat ook minimaal het minimumloon zijn. Bij de re-integratie kan het gaan om dezelfde of een andere functie in uw organisatie (re-integratie eerste spoor) of een functie buiten het bedrijf voor de werknemer (re-integratie tweede spoor). De WVP geeft een stappenplan voor de re-integratie tijdens de eerste twee ziektejaren.

Ziekmelding

De re-integratieverplichtingen van de WVP beginnen met de ziekmelding. U moet een ziektegeval uiterlijk binnen een week na de eerste ziektedag melden bij de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Daarna volgt na zes weken ziekte een probleemanalyse van de arbodienstverlener. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat de herstelmogelijkheden zijn en wanneer hij weer aan het werk denkt te kunnen gaan. Dit advies gaat naar u en de werknemer. Let erop dat u werknemers niet mag vragen naar hun medische klachten. U mag ze wel vragen wanneer ze denken weer te kunnen werken.

Plan van Aanpak

Samen met de werknemer moet u binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse een Plan van Aanpak (PvA) opstellen. Dit geeft aan hoe de werknemer weer structureel aan het werk kan komen en binnen welk tijdsbestek dat kan gebeuren.

Voor het PvA kunt u het formulier ‘Maken Plan van aanpak’ van het UWV gebruiken. Leg concrete afspraken vast in het PvA en overleg regelmatig met de werknemer over het PvA. Maak snel nieuwe afspraken als de situatie van de werknemer verandert. Met de werknemer kiest u een casemanager. Dit kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook een leidinggevende of een collega. Deze casemanager begeleidt de uitvoering van het PvA en controleert deze.

Re-integratiedossier

Het PvA maakt onderdeel uit van het re-integratiedossier. Dit dossier moet u aanleggen en bijhouden als langdurig verzuim dreigt. Het bevat het ziekteverloop en alle re-integratie-acties met bijbehorende documenten van werkgever en werknemer. Daarnaast moet u elke zes weken de voortgang van de re-integratie met de werknemer bespreken. Is de werknemer nog ziek in de 42e week na zijn ziekmelding, dan moet u hem of haar ziek melden bij het UWV.

Eerstejaarsevaluatie

Blijft de werknemer ziek, dan komt er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. U evalueert dan met de werknemer het eerste ziektejaar. Ook bepalen jullie welke re-integratiedoelen jullie in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe jullie dat gaan doen. Met de werknemer moet u nu ook gaan kijken naar re-integratie buiten het bedrijf. Dat moet u ook doen als er misschien nog mogelijkheden binnen de organisatie zijn.

Re-integratieverslag

Kan de werknemer na twintig maanden nog niet volledig werken dan stelt u samen met hem een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en feitelijke resultaten van de re-integratie tot dan toe. Verder bevat het een actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst en een eindevaluatie die u samen met de werknemer schrijft op basis van dat oordeel. Ook als de werknemer tijdens de ziekte uit dienst gaat, moeten jullie een eindevaluatie invullen als de werknemer al langer dan zes weken arbeidsongeschikt is.

WIA-aanvraag

Is er richting het einde van het tweede ziektejaar nog geen sprake van re-integratie naar werk dan krijgt de werknemer in week 87 een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Hij moet dit uiterlijk in week 91 ingevuld naar het UWV terugsturen. Het re-integratieverslag moet hieraan toegevoegd zijn. Dit kunt u online aan het UWV sturen zonder de medische gegevens, die de werknemer meestuurt met zijn aanvraag. Als de werknemer niet wil dat u het re-integratieverslag online aan het UWV stuurt, dan mag hij dat ook zelf via de post doen.

Beoordeling UWV

Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of u en de werknemer voldoende hebben gedaan aan diens re-integratie. Hiervoor is het belangrijk dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is. Als het UWV de re-integratie-inspanningen voldoende vindt dan nodigt het de werknemer uit voor een WIA-keuring. Na deze keuring krijgt de werknemer een WIA-uitkering. Heeft de werknemer volgens het UWV te weinig gedaan aan een terugkeer naar werk, dan kan de uitkeringsinstantie hem de WIA-uitkering geheel of gedeeltelijk weigeren.

Loonsanctie

Vindt het UWV dat u als werkgever onvoldoende hebt gedaan voor re-integratie van de werknemer, dan krijgt u een loonsanctie. Dan moet u ook het derde ziektejaar 70 procent van het loon doorbetalen. In dat jaar krijgt u de kans om alsnog te voldoen aan uw re-integratieplichten. Denkt u dat u hebt voldaan aan alle re-integratieverplichtingen dan kunt u dit voorleggen aan het UWV. Dat kan de loonsanctie dan verkorten naar bijvoorbeeld een half jaar.

Bezwaar

Het UWV informeert u en de werknemer met een beschikkingsbrief over de loonsanctie. Tegen die beschikking kunt u vervolgens bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de bestreden beslissing. Heeft u meer tijd nodig voor het versturen van het bezwaar, dan kunt u voorlopig (pro forma) bezwaar maken. Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV op het bezwaarschrift dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Vervolgens is nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Het UWV kan ook hoger beroep instellen.

Deskundigenoordeel

Verschilt u met de werknemer of arbodienstverlener van mening over de re-integratie, dan kunt u het UWV om een deskundigenoordeel vragen. Dat is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Het UWV is wettelijk verplicht om zo’n deskundigenoordeel te geven. U betaalt er wel 400 euro voor. De werknemer mag het UWV ook om een deskundigenoordeel vragen. Het oordeel is niet bindend, dus u bent niet verplicht om er iets mee te doen. Het UWV neemt het echter wel mee bij de beoordeling van het re-integratieverslag.

Sancties werknemer

Werkt uw zieke werknemer niet mee aan re-integratie, dan mag u hem een sanctie opleggen. Dat kan een loonstop zijn. U moet de werknemer dan eerst waarschuwen en schriftelijk meedelen dat u zijn loon staakt. Leidt dit niet tot meer medewerking dan kunt u hem uiteindelijk ontslaan. Daarover moet u wel eerst een deskundigenoordeel van het UWV vragen, waaruit blijkt dat de werknemer zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie. Werkt de medewerker alsnog mee dan betaalt u het loon weer door. U hoeft het niet-betaalde loon dan niet met terugwerkende kracht terug te betalen.

Passend werk

Voor de re-integratie kan het nodig zijn dat u het werk, de werkplek en (of) de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpast. Als het onmogelijk is om een medewerker in zijn oude functie terug te laten keren, dan moet u hem passend werk aanbieden in het bedrijf. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om deeltijdwerk of om werk met een aangepast takenpakket. Lukt dit niet dan kunt u hem of haar een andere functie aanbieden of werk bij een andere werkgever (tweede spoor-re-integratie). Verder kan u de werknemer op arbeidstherapeutische basis laten werken. Daarmee kan hij of zij langzaam weer aan het werk wennen. Let er wel op dat hij dan nog wel ziek is en dat u zijn loon moet doorbetalen.

Re-integratiebedrijf

Voor de re-integratie kunt u een re-integratiebedrijf inhuren dat de werknemer begeleidt bij de terugkeer naar werk in uw organisatie of bij een andere werkgever. Dit is niet verplicht. U mag de re-integratie ook zelf doen met de werknemer.

Eigenrisicodrager

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) dan moet u zelf zorgen voor een bezwaarprocedure voor werknemers die het oneens zijn met een re-integratiebeslissing die je neemt. Ook daarnaast heeft u bij het eigenrisicodragerschap meer eigen verantwoordelijkheden.

Bron: PWnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.