fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

WAB en de loonaangifte: zo doet u dat

door | jan 18, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

De lage premie is van toepassing als aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • de arbeidsovereenkomst is schriftelijk;
 • er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

Aangifte loonheffingen, indicatierubrieken

In de aangifte loonheffingen worden deze voorwaarden met een J / N indicatie in de volgende 3 indicatierubrieken uitgevraagd. Voor de lage premie moeten de indicaties dan als volgt zijn opgegeven:

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J
 • Schriftelijke arbeidsovereenkomst J
 • Oproepovereenkomst N

Als 1 of meer van deze indicaties anders luiden dan hiervoor opgenomen is de hoge premie van toepassing.

Uitzonderingen voor hoge ww-premie

ondernemerIn afwijking hiervan geldt in de volgende situaties altijd de lage premie:

 • werknemers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
 • werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. Let op! Deze urennorm geldt per aangiftetijdvak.
 • uitkeringen werknemersverzekeringen: uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW en WGA en werkgeversbetalingen.

Aangifte loonheffingen, rubrieken premie AWf

In de aangifte loonheffingen vindt het opgeven van premie AWf plaats door middel van de volgende rubrieken:

Nominatief

 • Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag;
 • Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog;
 • Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien;
 • Premie AWf laag;
 • Premie AWf hoog;
 • Premie AWf herzien.

Collectief (d.w.z. de tellingen van nominatief op de gebruikelijke wijze)

 • Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag;
 • Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog;
 • Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien;
 • Totaal premie AWf laag;
 • Totaal premie AWf hoog;
 • Totaal premie AWf herzien.

Ww-premie herzien

Herziening van premie betreft de wijziging met terugwerkende kracht van de lage premie in de hoge premie. Er zijn twee situaties van herziening waardoor met terugwerkende kracht de lage premie herzien moet worden naar de hoge premie. Dit betreft de volgende twee situaties:

 1. De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na aanvang.
 2. De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen.

In de hiervoor genoemde situaties moet zowel in het collectieve deel als in het nominatieve deel van de loonaangifte de herziening van de lage premie naar de hoge premie worden vermeld. Dit betekent dat de alsnog verschuldigde hoge premie en het bijbehorende premieloon in het nominatieve deel van de aangifte worden opgenomen in de rubriek Premie AWf herzien respectievelijk Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien. Het reeds aangegeven premieloon (Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag) en premie (Premie AWf laag) worden op nul gesteld. Dit werkt ook door in het collectieve deel van de aangifte. Dit is conform de reguliere correctiesystematiek. De indicaties arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, schriftelijke arbeidsovereenkomst en oproepovereenkomst mogen niet gecorrigeerd worden omdat deze waardes op het moment van doen van aangifte correct zijn aangegeven en niet wijzigen. De gegevens blijven gelijk.

Let op! Het betreft altijd een herziening van de lage naar de hoge premie over het (de) reeds aangegeven tijdvak(ken).

In de praktijk dient herziening plaats te vinden door middel van het indienen van een correctiebericht over verstreken aangifteperiodes door de werkgever bij de Belastingdienst. In sommige uitzonderlijke, specifiek aangewezen situaties kan deze ‘herziening’ plaatsvinden bij het indienen van de initiële aangifte. Voor die gevallen heeft de Belastingdienst voorbeeld cases opgenomen in de Nieuwsbrief Loonheffingen.

Opgeven herziene premie AWf

In de aangifte loonheffingen vindt het opgeven van de herziene premie AWf plaats door middel van de volgende rubrieken:

Nominatief

 • Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag (op nul stellen);
 • Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien;
 • Premie AWf laag (op nul stellen);
 • Premie AWf herzien;

Collectief (d.w.z. de tellingen van nominatief op de gebruikelijke wijze)

 • Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag;
 • Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien;
 • Totaal premie AWf laag;
 • Totaal premie AWf herzien.

Berekening herziening in verband met meer dan 30 procent extra verloonde uren

De werkgever en werknemer komen samen de gebruikelijke arbeidsduur contractueel overeen. Het aantal verloonde uren kan echter hoger liggen dan de overeengekomen omvang van de te verrichten arbeid, bijvoorbeeld door overwerk. De werkgever geeft de overeengekomen vaste arbeidsomvang per week en het aantal daadwerkelijk verloonde uren per aangiftetijdvak aan in de loonaangifte.

Indien een werkgever aan een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft verloond ten opzichte van het aantal uren dat voortvloeit uit de overeengekomen arbeidsomvang in dat jaar, dan moet de lage premie worden herzien. De werkgever moet alsnog de hoge premie afdragen over het gehele kalenderjaar of over de periode dat de dienstbetrekking gedurende het kalenderjaar heeft bestaan.

Om te berekenen of deze situatie op een werknemer van toepassing is, moet de verhouding tussen het aantal verloonde uren en de totale overeengekomen arbeidsomvang in een kalenderjaar worden berekend.

Om het aantal verloonde uren per kalenderjaar te bepalen worden eerst de verloonde uren uit alle aangiftetijdvakken en alle dienstbetrekkingen tussen de betreffende werkgever en de werknemer in een kalenderjaar bij elkaar opgeteld.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.