NOW verlengd, wijzigingen regeling

door | mei 20, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Het kabinet verlengt de NOW-regeling met drie maanden. Hiervoor wordt 9,6 miljard euro beschikbaar gesteld. De voorwaarden voor toekenning van de NOW worden aangepast.

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat de volgende wijzigingen:

  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • In de al lopende NOW-regeling wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
    Let op: het gaat alleen om bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkt en mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor dga’s/bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijkloonregeling, vanwege het verbod om bonussen uit te keren. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.
  • In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.
  • Werkgevers verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
  • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Zij leggen hierover bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af.
  • Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Tweede tijdvak

Het tweede tijdvak volgt verder de systematiek van het eerste tijdvak: werkgevers die tenminste 20 procent omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen bij het UWV. Daarbij leggen werkgevers zich vast om de lonen van betrokken werknemers 100 procent door te betalen.

Het streven is naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd

Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.

Op basis van de aanvraag in de tweede tranche verstrekt UWV wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80 procent van het bedrag) aan de werkgever.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus.

Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen.

Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling staat vast

Het ministerie van SZW heeft ook duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling.

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van €125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.

Ondernemingen die een voorschot van minder dan €100.000 hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op €125.000 of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen zal de overheid online een tool beschikbaar stellen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.

Uit voorlopige cijfers van het UWV van de eerste 113.000 aanvragen blijkt ongeveer 10% van het aantal bedrijven €100.000 of meer aan voorschot te ontvangen.

Aanvragen tot vaststelling vanaf 7 september

Inmiddels hebben ruim 121.000 werkgevers een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), sinds de openstelling daarvan op 6 april. Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen tot negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen afhankelijk van hun werkelijke omzetdaling, mits zij kunnen aantonen minimaal twintig procent minder omzet te hebben behaald over een periode van drie maanden.

Het ministerie heeft bekendgemaakt dat er een nieuw tijdvak voor de NOW wordt opengesteld in juli, met andere voorwaarden. Daarbij is ook bekendgemaakt dat overlap tussen de aanvraag- en de vaststellingsperiode voorkomen moet worden. Vandaar dat aanvragen tot vaststelling van de eerste termijn niet voor 7 september kunnen worden ingediend.

Bron: Accountancy van Morgen & NBA

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This