Gezondheidsgegevens verwerken onder AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zullen niet leiden tot een aanscherping van de regelgeving met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens door werkgevers. Dat schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming in antwoord op Kamervragen. 

De definitie van gezondheidsgegevens en de grondslagen waaronder verwerking van gegevens over de gezondheid toegestaan zijn, zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

Het nieuwe artikel 30 UAVG, dat ziet op de verwerking van gezondheidsgegevens, komt overeen met artikel 21 Wbp. Hiermee is materieel geen wijziging beoogd.

Zowel onder de Wbp als onder de AVG is het begrip gezondheidsgegeven een breed begrip, en omvat het alle gegevens die de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een persoon betreffen.

Het feit dat iemand zich ziek heeft gemeld, is al een gezondheidsgegeven.

Wettelijke grondslag

Gezondheidsgegevens mogen slechts worden verwerkt voor zover er een wettelijke grondslag voor verwerking in de zin van artikel 6 AVG (rechtmatigheid van de verwerking) aanwezig is, aan de andere eisen voor het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens is voldaan én een beroep kan worden gedaan op een van de uitzonderingsgronden op het verbod om bijzondere categorieën persoonsgegevens te mogen verwerken.

Ziekmelding opnemen in administratie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht, onder meer in het kader van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, een ziekmelding op te nemen in de administratie. Deze gegevens over het ziekteverzuim mogen door de werkgever ook voor een redelijke termijn bewaard worden.

Artikel 30, eerste lid, onder a, van het wetsvoorstel bevat de benodigde uitzondering op het verbod om gezondheidsgegevens te verwerken.

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de AP staat dat er slechts met tussenkomt van een bedrijfsarts of arbodienst gegevens over functionele beperkingen (zoals de vraag of een werknemer in staat is te zitten of te tillen en de implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen) verwerkt mogen worden.

Uitzonderingen op verbod om persoonsgegevens te verwerken

Artikel 30, eerste lid, onder b, van het wetsvoorstel (voorheen artikel 21 Wbp) bevat de benodigde uitzondering op het verbod om gezondheidsgegevens te verwerken.

Artikel 14, zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet bevat bovendien de benodigde uitzondering op het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

In de memorie van toelichting werd verduidelijkt:

“Artikel 21 WBP beperkt de informatie over de gezondheid van de werknemer tot hetgeen noodzakelijk is voor verzuimbegeleiding en re-integratie. De werkgever heeft de precieze medische achtergrond van de beperkingen niet nodig voor zijn verantwoordelijkheden, te weten loondoorbetaling en re-integratie.  

De werkgever heeft daarvoor voldoende aan de informatie over het bestaan van arbeidsongeschiktheid, de beperkingen van de werknemer en de mogelijkheden om werkhervatting te bevorderen.”  

Werknemer medeverantwoordelijk

Wel mogen de werkgever en werknemer het gesprek aangaan over de invulling van de terugkeer naar werk. Daarbij kan de werknemer zelf aangeven welke taken, functies of werkzaamheden hij nog denkt te kunnen verrichten.

Goed werknemerschap (artikel 611 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) brengt immers ook met zich mee dat een werknemer zelf medeverantwoordelijkheid draagt voor zijn herstel en de terugkeer naar werk.

Werknemer deelt gezondheidsgegevens alleen met bedrijfsarts

Daarbij is het uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving, dat de werknemer de gezondheidsgegevens niet deelt met de werkgever maar alleen met de bedrijfsarts. Dat deze gezondheidsgegevens voor het doel verzuimbeleid en in verband met ziekte alleen verwerkt worden door een arts of deskundige van een arbodienst, die onder een beroepsgeheim valt, is ook in de AVG een voorwaarde. De AVG en UAVG gaan ook op dit punt niet uit van een andere benadering dan in de Wbp.

Striktere voorwaarden

Voor de verwerking van bijzondere gegevens gelden striktere voorwaarden dan voor de verwerking van niet-bijzondere persoonsgegevens.

Gezagsrelatie

Omdat er in de relatie tussen werknemer en werkgever sprake is van een gezagsrelatie, zal er niet snel kunnen worden aangenomen dat er voldaan is aan de vereisten van toestemming zoals deze zijn neergelegd in artikel 7 AVG. In de gezagsrelatie tussen werknemer en werkgever valt immers niet uit te sluiten dat een werknemer zich onder druk gezet voelt om toestemming te geven. Het is dan ook niet mogelijk om gegevensverwerking met instemming van de werknemer te vereenvoudigen, zonder afbreuk te doen aan dit uitgangspunt.

Wat mag werkgever wel vragen en registreren?

Een werkgever mag bij ziekmelding van de werknemer de volgende gegevens over gezondheid van de zieke werknemer vragen en registreren:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres; – de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • of de werknemer onder een van de zogenaamde ‘vangnetbepalingen’ van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Ook mag een werkgever bijhouden hoe vaak een werknemer ziek is. De werkgever mag bij ziekmelding door de werknemer deze ziekmelding registeren, omdat deze registratie noodzakelijk is in het kader van de vaststelling van de loondoorbetalingsverplichting.

Bedrijfsarts

Artikel 14, eerste lid, aanhef en onder b, van de Arbowet verplicht de werkgever zich bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Het is gelet op deze bepaling dan ook niet de taak van werkgever (en evenmin van de zieke werknemer) om een oordeel te vellen over de arbeids(on)geschiktheid van de zieke werknemer. Werkgever en werknemer zijn daarvoor ook niet opgeleid.

Wat mag werkgever verwerken?

De werkgever mag de gegevens die de bedrijfsarts/arbodienst aan hem heeft verstrekt verwerken.

Denk daarbij aan:

 • de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
 • de verwachte duur van het verzuim;
 • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
 • eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Noodzakelijkheidsvereiste

De werkgever mag, met uitzondering van bovenstaande gegevens, in principe geen andere gegevens over de gezondheid van de werknemer in zijn eigen administratie registreren en/of doorgeven aan de bedrijfsarts/arbodienst, ook niet als deze gegevens vrijwillig door de werknemer zijn verstrekt. Het noodzakelijkheidsvereiste geldt namelijk ook wanneer gegevens over de gezondheid vrijwillig aan de werkgever zijn verstrekt.

Uitzondering kan zijn als de werknemer zelf expliciet vraagt om de werkgever te informeren over het feit dat hij epilepsie heeft en wat de werkgever moet doen in noodsituaties.  In een dergelijk geval kan de verstrekking plaatsvinden op grond van ‘uitdrukkelijke toestemming’.

Medisch beroepsgeheim bedrijfsarts

Omgekeerd vallen alle mogelijke overige gegevens over de gezondheid van werknemers, die voor de werkgever niet noodzakelijk zijn voor de loondoorbetalingsverplichting, noch voor de re-integratie/verzuimbegeleiding, onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

Het betreft onder meer de volgende gegevens:

 • diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen;
 • eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;
 • gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen e.d.;
 • overige situationele problemen, zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijden partner, scheiding e.d.

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming

Meer informatie over Uitvoeringswet AVG

Tekst Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bron: SalarisNet

< terug naar nieuwsoverzicht

 • Bel mij terug

  Heeft u een vraag? Vul onderstaande in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

 • Inschrijven nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
 • Disclaimer

  Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.