fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

2 dagen loondoorbetaling bij onwerkbaar weer

door | dec 20, 2019 | Verzekeringen & Verzuim

Werkgevers moeten per 1 januari 2020 2 dagen dagen het loon van werknemers doorbetalen als er sprake is van onwerkbaar weer: strenge vorst, sneeuwval of hoogstaand water. Deze 2 dagen komen in de plaats komen van het zogeheten vorstverlet, wat door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verdwijnt.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Onderdeel van de Wab is WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. De hoogte van de WW-premie die werkgevers afdragen hangt vanaf dan af van de arbeidsovereenkomst die is aangegaan en niet langer van de sector waarin men actief is. De WW-sectorfondsen, waaruit de eerste zes maanden van de WW werden gefinancierd, komen dan te vervallen.

Sectorfondsen vervallen

kou

Het vervallen van de sectorfondsen heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. Het bepalen bij cao van de precieze voorwaarden waaronder aanspraak gemaakt kan worden op WW is dan niet langer logisch. De ene cao zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor één wachtdag alvorens bij vorst aanspraak gemaakt kan worden op een WW-uitkering en de andere cao voor een
wachtperiode van twee weken. In het huidige stelsel is die keuze van invloed op de hoogte van de sectorpremie, maar in het nieuwe stelsel heeft die keuze, die niet voor alle werkgevers en werknemers geldt, enkel effect op de AWf-premie die door alle werkgevers wordt afgedragen. Het ligt daarom voor de hand dat sectoren die te maken hebben met onwerkbaar weer op termijn allemaal zullen kiezen voor nul wachtdagen.

Geen 5 dagen

Eerder was nog sprake van een loondoorbetaling van 5 dagen. Dat kwam op nogal wat klachten van werkgeversorganisaties te staan. Met name kleine zelfstandigen zouden hierdoor in ernstige financiële problemen kunnen komen. Na overleg met sociale partners heeft minister Koolmees besloten een wachttijd van 2 dagen in te voeren. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt een wachttijd van 19 dagen. Na de wachtdagen geldt een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever, waardoor met inachtneming van de betreffende cao een beroep op een WW-uitkering kan worden gedaan wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden.

Uitvoering

Werkgevers dienen dagelijks een melding te doen van het onwerkbare weer bij UWV. UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich
daadwerkelijk voordoen en zal op mijn verzoek, gezien de schaarse handhavingscapaciteit, steekproefsgewijs controleren of er inderdaad geen werkzaamheden worden verricht. De wachttijd wordt ingevoerd door middel van de Regeling onwerkbaar weer.

Nog geen calamiteitenregeling

De door Lodewijk Asscher (voormalige minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangekondigde calamiteitenregeling, waarmee de regeling onwerkbaar weer wordt samengevoegd met de werktijdverkortingsregeling, kan nog niet in werking treden. De calamiteitenregeling beoogt de verschillen tussen beide regelingen weg te nemen en de handhaafbaarheid te verbeteren. Beide regelingen zien namelijk op het verstrekken van een WW-uitkering in geval van buitengewone niet-economische omstandigheden, maar verschillen behoorlijk in voorwaarden. Aanvankelijk werd de calamiteitenregeling nog niet ingevoerd, omdat gezocht werd naar een balans tussen de wensen voor maatwerk van sociale partners enerzijds en de  mogelijkheden voor uitvoerder UWV anderzijds. Inmiddels heeft UWV de beschikbare capaciteit nodig voor andere opdrachten, waaronder de uitvoering van de compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging, waardoor er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is voor de invoering van de calamiteitenregeling. Deze regeling kan daardoor niet eerder in werking treden dan in de winter van 2021-2022. Wel is ervoor gekozen om voor de Regeling onwerkbaar weer een nog niet in werking getreden grondslag die voor de  calamiteitenregeling die gecreëerd is in de Wet werk en zekerheid met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.